Adatkezelési tájékoztató

Shape Image One

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Patkós Irma Művészeti Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és AMI tanulói számára

Kedves Tanulók és Szülők!

A Patkós Irma Művészeti Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és AMI-ban (továbbiakban: Adatkezelő) ezúton tájékoztatja a tanulóit és a szülőket, törvényes képviselőket (a továbbiakban: érintett) a hatályos adatvédelmi jogi szabályozásnak történő megfelelés érdekében az adatkezelési gyakorlatáról.

Adatkezelő felhívja a tanulók, a törvényes képviselők figyelmét arra, hogy a tanulói jogviszony létesítésének feltétele az, hogy a tanulók, a törvényes képviselők jelen Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről, tudomásul vételéről a jelentkezési/képzési lap aláírásával egyidejűleg nyilatkozzon.

 

 1. ADATKEZELŐ ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

Adatkezelő neve: Patkós Irma Művészeti Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és AMI

Székhelye: 2700 Cegléd, Kossuth tér 5/A.

Telephelye: 2700 Cegléd, Széchenyi út 16.

Adatkezelő képviselője: Andó László igazgató

Adatvédelmi tisztviselő neve: Csiki Eszter

Adatvédelmi tisztviselő elektronikus elérhetősége:  pimititkarsag@gmail.com

 

 1. ADATKEZELÉSRE IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

 

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i, 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR),
 • az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló  2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info. tv.),
 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.),
 • a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
 • a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet).

 

 

 1. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK JOGALAPJA, SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, CÉLJA
 2. 1. TANULÓI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE ÉS FENNTARTÁSA CÉLJÁBÓL

 

CÉLJA SZEMÉLYES ADATOK KÖRE JOGALAPJA ADATTÁROLÁSI IDŐ
tanulói jogviszony létesítése, fenntartása, valamint az közoktatási feladatok teljesítése céljából

 

 

Nktv. 41§ (4) bekezdésben foglalt személyes adatok közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) e) a tanuló tankötelessé válásáig), illetve jogi kötelezettség teljesítése a tanköteles kor betöltése után A tanulói jogviszony megszűnéséig, ill. a jogszabályban előírt időtartamig

Nktv. 41§ (4) alapján az Adatkezelő az alábbi személyes adatokat tartja nyilván:

 1. a) tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma,
 2. b) szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
 3. c) a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok: felvételivel kapcsolatos adatok, az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul, jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, a tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, kiemelt figyelmet igénylő tanulóra vonatkozó adatok, a tanulóbalesetre vonatkozó adatok, a tanuló oktatási azonosító száma, mérési azonosító,
 4. d) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok: a magántanulói, egyéni tanrendű jogállással kapcsolatos adatok, a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, vizsgaadatok, felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatok, a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, a tanuló diákigazolványának sorszáma, a tankönyvellátással kapcsolatos adatok, évfolyamismétlésre vonatkozó adatok, a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka,
 5. e) az országos mérés-értékelés adatai.

 

A tanulói jogviszony során keletkezett dokumentumokat az Adatkezelő a jogszabályban (EMMI Rendelet 1. számú melléklet) előírt ideig tárolja, ebből kiemelve különösen az alábbiakat: törzslapok, póttörzslapok és beírási naplók – nem selejtezhető; naplók – 5év; gyakorlati képzés szervezése – 5 év; vizsgajegyzőkönyvek – 5 év; tanulók dolgozatai, vizsgadolgozatai, témazárói – 1év; érettségi vizsga, szakmai vizsga – 1 év.

 

3.2. EGÉSZSÉGÜGYI-ORVOSI VIZSGÁLAT CÉLJÁBÓL

 

 

CÉLJA SZEMÉLYES ADATOK KÖRE JOGALAPJA ADATTÁROLÁSI IDŐ
Egészségügyi-orvosi vizsgálat céljából

 

 

 

Egészségügyileg alkalmasság ténye Jogi kötelezettség (EMMI Rendelet) (GDPR 6. cikk (1) c/ bekezdés) Az egészségügyi igazolás kiállítását követő 20 év (EMMI Rendelet 1.sz. melléklet 14. pontja)

 

3.3. FELVÉTELI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSA CÉLJÁBÓL

 

 

CÉLJA SZEMÉLYES ADATOK KÖRE JOGALAPJA ADATTÁROLÁSI IDŐ
Általános és rendkívüli Felvételi eljárás lebonyolítása céljából

 

 

 

2.1. pontban meghatározott adatok közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) e) a tanuló tankötelessé válásáig), illetve jogi kötelezettség teljesítése (Nktv. 41§ (4)  ) a tanköteles kor betöltése után a felvételt követően 20 évig (EMMI Rendelete 1. számú melléklet 14. pontja)

 

 

 

CÉLJA SZEMÉLYES ADATOK KÖRE JOGALAPJA ADATTÁROLÁSI IDŐ
Felvételi elbeszélgetés Név, születési dátum, lakcím, anyja neve, OM azonosító, elérhetőségek, tanulmányok (központi jelentkezési lapon szereplő adatok) közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) e) a tanuló tankötelessé válásáig), illetve jogi kötelezettség teljesítése (Nktv. 41§ (4)  ) a tanköteles kor betöltése után az írásbeli vizsgát követően 20 évig (EMMI Rendelete 1. számú melléklet 14. pontja).

 

Az Adatkezelő az írásbeli felvételi vizsgát követően a honlapján nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét, amelyben a jelentkező kizárólag oktatási azonosító számával szerepelhet, egyéb személyes adat nélkül.

 

3.4. CÍMZETTEK KÖRE

 

Ezen pontban részletezett adatkezelési tevékenységek során a tanulói személyes adatokhoz az Adatkezelő azon munkavállalói férhetnek hozzá, akik erre felhatalmazottak, feladatuk/munkájuk elvégzéséhez szükséges mértékben.

 

 1. ADATNYILVÁNTARTÁSI RENDSZEREK BEMUTATÁSA

Az Adatkezelő az alábbi informatikai rendszerekben végez adatrögzítést, továbbít személyes adatot a tanulókkal kapcsolatosan:

 • KIR (Köznevelés Információs Rendszer) üzemeltető: Oktatási Hivatal

Rögzítendő adatok köre: a 3.1. pontban részletezett személyes adatok

A KIR-ben rögzítendő adatok körét az Nktv. 44 § (1) és (5) bekezdésen írja elő. Adatkezelő részéről a tanulói jogviszony megszűnéséig tart, ugyanakkor a KIR-ben az adatok hozzáférhetősége biztosított azon közoktatási intézményeknek, amelyekben a tanuló tovább tanul, új tanulói jogviszonyt létesít. Egyéb esetben a KIR-ben kezelt személyes adatok a tanulói jogviszony megszűnésétől számított tíz évig érhetők el.

 • KIFIR (Középfokú Felvételi Információs Rendszer) üzemeltető: Oktatási Hivatal

Rögzítendő adatok köre: a középfokú felvételi eljárás során, a 3.3. pontban kezelt személyes adatok

 • EKRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) fejlesztő: EKRÉTA Informatikai Zrt.

Rögzítendő adatok köre: a KIR Rendszerben tárolt tanulói adatok, iskolai nyomtatványok elektronikus tárolása.

4.  TANULÓ SZEMÉLYES ADATAINAK TOVÁBBÍTÁSA

Az Adatkezelő a tanuló személyes adatait jogi felhatalmazás, kötelezettség alapján vagy a tanuló határozott és önkéntes hozzájárulása alapján, meghatározott célból és címzetti kör részére, és ehhez szükséges mértékben továbbíthatja. A jogi felhatalmazás alapján történő adattovábbításokról az Nktv. 41§ (7)-(8) bekezdései rendelkeznek.

Az adattovábbítások az alábbi célokból végezhetők el: iskolai hiányzásokkal kapcsolatosan, iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan, a tanuló egészségi állapotának megállapítása céljából, családvédelmi okokból, igényjogosultság elbírálásához és igazolásához, tankönyvrendeléssel kapcsolatosan, a bizonyítványok nyilvántartása céljából, a pedagógiai szakszolgálat intézményeivel kapcsolatosan, diákigazolvány kiállításával kapcsolatosan.

 

Az Adatkezelő az alábbi adattovábbításokat végzi:

 

Címzett Személyes adatkategóriák Adattovábbítás célja
Oktatási Hivatal – KIR Személyazonosító adatok a KIR adatbázisban való rögzítés
Oktatási Hivatal – KIFIR Személyazonosító adatok Központi felvételi eljárás lebonyolítása
e-Kréta Informatikai Zrt. eKRÉTA rendszer működéséhez
Közfeladatot ellátó szervek felé (fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat jegyzője, közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat) adattovábbítás neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése, magántanulói, egyéni tanrendű jogállása, mulasztásainak száma a tanuló tartózkodásának megállapítása, a tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által szervezett kötelező foglalkozástól való távolmaradás jogszerűségének ellenőrzése és a tanuló szülőjével, törvényes képviselőjével való kapcsolatfelvétel céljából, a jogviszonya fennállásával, a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben
 Oktatási Hivatal, fenntartó

 

igénybe vehető állami támogatáshoz szükséges adatok

 

 

 

Igényjogosultság elbírálásához és igazolásához adattovábbítás

 

 

 Oktatási Hivatal, fenntartó

 

A másodfokú döntés meghozatalához szükséges adatok Az iskola döntése ellen benyújtott kérelem elbírálásával összefüggésben
érintett felsőfokú vagy középfokú átvevőoktatási intézmény a felsőfokú oktatási intézménybe történő felvétellel kapcsolatos vagy középiskolába történő átvétellel kapcsolatos adatok felvételi eljárás lefolytatásához adattovábbítás
Egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézmény neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási azonosító jele, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, iskolai egészségügyi dokumentáció, a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok Egészségügyi célú adattovábbítás
Család, Gyermek és Ifjúságvédelmi szervezetek neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok Család, Gyermek és Ifjúságvédelmi célú adattovábbítás, veszélyeztetettség feltárása, megszüntetése céljából
KELLO a tanuló neve,

 a tanuló diákigazolványának száma,

 a tanuló törvényes képviselőjének neve,

 a tanuló lakcíme,

 a tanuló iskolájának neve, OM azonosítója,

 a tanuló évfolyamának, osztályának megjelölése, támogatás összege

Tankönyv beszerzéséhez szükséges adattovábbítás
Bizonyítványokat nyilvántartó szervezet a tanuló bizonyítványában foglalt személyes adatok Bizonyítványok nyilvántartása
Pedagógiai szakszolgálat intézményei Tanuló sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási rendellenességére vonatkozó adatai, Pedagógiai szakszolgálatok felé történő értesítés
az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének magatartása, szorgalma és tudása értékelésével kapcsolatos adatai,

 

Tanuló értékelése
Diákigazolvány készítésében közreműködő diákigazolványa kiállításához szükséges valamennyi adat Diákigazolvány kiállítása

 

 1. A JOGOS ÉRDEK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉSEK

 

5.2. KÉP-, HANGFELVÉTEL KÉSZÍTÉSE

 

 

CÉLJA SZEMÉLYES ADATOK KÖRE JOGALAPJA ADATTÁROLÁSI IDŐ CÍMZETTEK
Kép-, hangfelvétel készítése és felhasználása osztály-, csoport-, iskolaszintű vagy egyéb rendezvényeken, előadásokon, bemutatókon; valamint oktató-nevelő munkához kapcsolódó kirándulások, és egyéb rendezvények

 

Tanuló képmása, magatartása Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f/ bekezdés) A jogos érdek fennállásáig, ennek szempontja: az Adatkezelő oktatási profiljához szorosan kapcsolódik, annak elengedhetetlen feltétele, az intézmény életének, munkájának bemutatása, a tanulók munkájának megörökítése, értékelése, Adatkezelő fenntartja szerzői jogát valamennyi előadás, bemutató, szereplés esetében Igazgató, munkaközösség vezetője, oktatás-technikusok, erre feljogosított személyek, Adatkezelő honlapja, Facebook oldala, pedagógusok/tanulók portfólió készítéshez, egyéb médium

 

 

Az Adatkezelői szintű ünnepélyek és nemzeti ünnepek során történő felvételek készítése tömegrendezvénynek minősül.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a tanulókról az Adatkezelő a jogos érdeke alapján valamennyi osztály-, csoport-, iskolaszintű előadások, rendezvények, próbák, fellépések, bemutatók során a fentiek szerint kép-, és hangfelvételt készíthet és használhat fel.  Adatkezelő fenntartja szerzői jogát valamennyi a fentiekben részletezett előadásokról készült kép-, hangfelvétel esetében.

 

 1. TÁJÉKOZTATÁSA ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐESZKÖZ HASZNÁLATÁRÓL

 

CÉLJA SZEMÉLYES ADATOK KÖRE JOGALAPJA ADATTÁROLÁSI IDŐ CÍMZETTEK
Személy-, és vagyonvédelem

 

Tanuló képmása és magatartása Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f/ bekezdés) Felvételt követő 3 munkanapig Kezelő személyzet, Adatkezelő vezetője, adatvédelmi tisztviselő

 

Az Adatkezelő elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet személy-, és vagyonvédelem céljából az Intézmény 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. szám alatti telephelyének két kapujáratánál, amely az Adatkezelő jogos érdekén alapul. Erre vonatkozóan az Adatkezelő elvégezte a szükséges érdekmérlegelési tesztet. A felvételekhez a Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola (székhely: 2700 Cegléd, Széchenyi út 16.), mint adatfeldolgozó arra feljogosított munkatársai is hozzáférhetnek.

 

 1. A TANULÓNAK VAGY TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJÉNEK JOGA VAN
 2. a) Hozzáféréshez való jog:

kérelmezni írásban az Adatkezelőtől a tanulóra vagy törvényes képviselőjére vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, ezen belül, hogy az Adatkezelő mely személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, milyen forrásból (abban az esetben, ha az adatokat nem Ön adata meg az Adatkezelőnek) , mennyi ideig és mely dolgozók által kezeli,; kinek, milyen célból, milyen jogalapon, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy továbbította az Ön adatait. Ezen belül az Adatkezelő köteles Önt tájékoztatni az Önt megillető további jogokról a megkeresésre adott válaszában, így a helyesbítéshez, kiegészítéshez, adatkorlátozáshoz, tiltakozáshoz, törléshez való jogról.

 1. b) Kiegészítéshez, helyesbítéshez való jog:

Önnek joga van a személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését írásban kérni,

 1. c) Törléshez/ Hozzájárulás visszavonásához való jog:

Önnek joga van az adatkezelés törlését kérni kivéve, ha törvényi előírás az Adatkezelőt az adatok további tárolására kötelezi (például a jogszabályban előírt megőrzési idő még nem telt el). A hozzájárulás visszavonása ugyanakkor nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A törlést az Adatkezelőt 3 munkanapon belül köteles végrehajtani, és erről Önt írásban értesíteni.

 1. d) Adatkezelés korlátozásához való jog:

Önnek joga van az adatkezelés zárolását írásban kérni az alábbi esetekben:

 • az érintett vitatja a személyes adatai pontosságát, azok Adatkezelő általi ellenőrzésének idejére,
 • az adatkezelés jogellenes, de az arra jogosult személy az adatok törlését ellenezve azok felhasználásának korlátozását kéri,
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett személy igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez (pl. felvételi jelentkezés esetén a hatósági vagy más eljárás még nem fejeződött be, és a vizsgadokumentumokra az eljárásban még szükség lehet).

 

Ennek során a zárolás addig tart amíg azt az érintett által megjelölt indok szükségesség teszi, például, ha az érintett az Adatkezelő jogszerű adatkezelését vitatja és hatósági vagy bírósági eljárást kezdeményez, az Adatkezelő a hatóság vagy bíróság megkereséséig tovább tárolja az adatot, majd ezt követően törli.

Az 6. pontban részletezett elektronikus megfigyelőrendszer általi adatkezeléshez kapcsolódó kiegészítés:

Az az érintett, aki a felvételen szereplő vagy az a személy, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel adatának rögzítése érinti, a felvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül kérheti az Adatkezelőnél, hogy az adatot ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Kérésre a felvételeket az Adatkezelő zárolja. Az Adatkezelő nem adhat ki olyan felvétel-másolatot, amelyek a kérelmezőn kívül más érintettek személyes adatait is tartalmazza.

Az erre vonatkozó kérelmet írásban a fentiekben megadott elérhetőségre kell elektronikus vagy postai úton eljuttatnia.

 1. e) Az adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettségre vonatkozó jog:

Az Adatkezelő minden címzettet, akivel vagy amellyel a személyes adatokat közölte, tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy az adatkezelés korlátozásáról, kivéve, ha ez a tájékoztatás lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A tanuló vagy törvényes képviselője kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 1. f) Tiltakozáshoz való jog:

Önnek joga van személyes adatai kezelése ellen tiltakozni saját helyzetével kapcsolatos okokból, amennyiben az Adatkezelő adatkezelése közérdekű vagy közhatalmi jogosítványainak gyakorlásán alapszik (lásd a 3. pontban részletezett adatkezelések) vagy az Adatkezelő jogos érdekén alapszik (lásd 5. pontban részletezett adatkezelés).

 

Amennyiben a tanuló vagy a törvényes képviselő e pontban részletezett jogaival élve, írásban megkeresi az Adatkezelőt, megkeresésére 25 napon belül válaszol az Ön által megadott postai vagy elektronikus elérhetőségére.

 

 1. MILYEN JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK ILLETIK MEG AZ ÉRINTETTEKET?
 2. a) Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) amennyiben Önt a személyes adatai kezelése kapcsán jogsérelem érte, vagy annak veszély áll fenn.

Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.

 1. b) Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tanulói személyes adatok kezelése megfelel a jelen tájékoztatóban foglaltaknak és a hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan, kizárólag az adatkezelés céljából és ehhez szükséges mértékben kezeli, és az Adatvédelmi szabályzata alapján megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát megfelelő szinten garantálja.

Amennyiben további kérdése van az Ön személyes adatainak kezelését illetően, kérjük, hogy forduljon az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez az 1.pontban megadott elérhetőségein!